top of page
Search

A clients experience

Updated: May 18, 2021

The following is a personal experience of a client of Slow Bodywork. The testimonial is in Danish but has been translated freely into english below.


 

"Jeg havde ingen idé om, hvor stor en indflydelse mit forløb hos Slow Bodywork/Thomas ville få på mit liv, men hold fast en rejse jeg kom på og stadig er på. Mit forløb var på 6 sessioner over 3 måneder indeholdende samtaler, øvelser, hjemmeopgaver og massage


Jeg henvendte mig til Thomas, fordi jeg kunne mærke, at mit selvværd og energi dalede. Jeg havde en uro og tankespin, følte jeg var faret vild eller nærmere gået i stå i mit liv, og manglede forbindelse til kroppen.


Kort fortalt fik jeg 2 år tidligere en førtidspension pga. belastningsreaktion. Roen på pension har hjulpet en del, og jeg har i forvejen kendskab til forskellige former for terapi, meditation og snuset lidt til tantraen, men jeg havde ikke fundet rigtigt ”hjem” endnu.


Efter 2 sessioner hos Thomas var der noget, der løsnede sig inden i, åbnede op og faldt på plads. En finger let på panden og på brystbenet åbnede for noget, der føltes som en flodgennemstrømning. Det har jeg aldrig prøvet før. De næste dage havde jeg den skønneste følelse af at have en sol i maven, der strålede ud i hele kroppen. Jeg ved godt, at det lyder mærkeligt, men jeg kan ikke forklare eller beskrive det anderledes. Det var lige der, jeg vidste, at Thomas har en helt særlig gave, som ikke er til at sætte de rigtige ord på.


De følgende 4 sessioner har budt på en hilsen af stort set hele følelsesspektret. Grin, gråd, vrede, superpower, glæde og dyb taknemmelighed. En kæmpe forløsning, læring og hårdt arbejde… på den gode måde.


Thomas er en fantastisk spaceholder, han fikser ikke men støtter på fornemmeste vis til at gøre sit indre arbejde selv. Han har en super fin intuition, magiske hænder og en virkelig fin evne til at læse kroppen. Ingen af sessionerne eller massagerne har været ens, fordi han mærker, hvad der er brug for lige i øjeblikket. Meget respektfuldt og med fuld opmærksomhed.


Til start havde jeg et lille håb om, at jeg ville få lidt mere energi af massagen. En form for wellness. Det, jeg i stedet fik, var personlig vækst, større følelsesmæssig stabilitet, mere selvtillid, mere energi, bedre relationer og en lyst til at lære mere. Jeg er nu ved at finde min vej ud af førtidspensionen. Dagen efter sidste session søgte jeg et lille vikarjob og fortsætter samtidig min rejse i tantraen med uddannelse. Mit liv har taget et kvantespring på bare 3 måneder, som jeg aldrig havde troet eller turde drømme om.


Om du ønsker en ”wellness”massage, empowerment eller andet, så er du i de tryggeste hænder hos Thomas. Jeg kan kun komme med de varmeste anbefalinger og er dybt taknemmelig for den rejse, Thomas har sendt mig ud på.


Kæmpe stort TAK


MW"


 

I had no idea how much of an impact my course at Slow Bodywork / Thomas would have on my life, but what a journey I came on - and am still on. My course was in 6 sessions over 3 months containing conversations, exercises, homework and massages.


I turned to Thomas because I could feel my self-esteem and energy declining. I had a restlessness and excessive thoughts, I felt like I was lost or almost stuck in my life, and lacked connection with my body.


In short, 2 years earlier I received an early retirement pension due to a stress reaction. The calmness of retirement has helped a lot, and I already know about various forms of therapy, meditation and dabbled a little in tantra, but I had not really found "home" yet.


After 2 sessions with Thomas, something loosened inside, opened up and fell into place. A finger lightly on the forehead and on the sternum opened for something that felt like a river flow. I've never tried that before. The next few days I had the most wonderful feeling of having a sun in my stomach that radiated all over my body. I know it sounds strange, but I can not explain or describe it differently. It was right there that I knew Thomas had a very special gift that is not easy to put the right words on.


The following 4 sessions have offered a variety of virtually the entire spectrum of emotions. Laughter, crying, anger, superpowers, joy and deep gratitude. A huge redemption, learning and hard work… in a good way.


Thomas is a fantastic space-holder, he does not fix but supports in the finest way to do his inner work himself. He has a super fine intuition, magical hands and a really fine ability to read the body. None of the sessions or massages have been the same because he feels into what is needed right now. Very respectful and with full attention.


To start with, I was hoping that I would get a little more energy from the massage. A form of wellness. What I got instead was personal growth, greater emotional stability, more confidence, more energy, better relationships and a desire to learn more. I am now finding my way out of early retirement. The day after the last session, I applied for a small temporary job and at the same time continued my journey within tantra with an education. My life has taken a quantum leap in just 3 months that I had never thought or dared dream of.


Whether you want a "wellness" massage, empowerment or something else, you are in the safest hands with Thomas. I can only make the warmest recommendations and am deeply grateful for the journey Thomas has sent me on.


A huge THANK YOU


MW

73 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page